Bài 53. Luyện tập – VBT Toán 2


1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 12 - 8 =..... \cr & 12 - 6 =..... \cr} \)                         \(\eqalign{& 12 - 7 =..... \cr & 12 - 9 =..... \cr}...