Bài 54. Ancol : Tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế


Hợp chất X có công thức phân tử \({C_4}{H_{10}}O\). X tác dụng với natri sinh ra chất khí ; khi đun X với \({H_2}S{O_4}\) đặc, sinh ra hỗn hợp 2 anken đồng phân của nhau. Tên X làA.butan-1-ol                           B.ancol isobutylicC.butan-2-ol                          ...
Hoàn thành các phương trình hóa học sau:a) Butan-1-ol+HBrb) Propan-2-ol\( \to {C_3}{H_7}O{C_3}{H_7}\)c) \({C_2}{H_5}OH \to {C_2}{H_4}O\)d) Butan-2-ol\( \to {C_4}{H_8}(A) + {C_4}{H_8}(B)\)Giải:\( a)\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}OH + HBr \to \) \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}Br + {H_2}O \)\( b)\,2C{H_3}CH(OH)C{H_3}\buildrel {{H_2}S{O_4},{t^o}} \over \longrightarrow \) \(C{H_3}CH(C{H_3})OCH(C{H_3})C{H_3} \)\(+ {H_2}O  \)\(c)\,{C_2}{H_5}OH + CuO\buildrel...
Cho 2 chất A và B cùng có công thức phân tử \({C_3}{H_8}{O_2}\) chứa cùng một loại nhóm chức là đồng phân của nhau và đều tác dụng với natri kim loại giải phóng khí hiđro. A tác dụng với...
Ancol no đơn chức mạch hử X tạo được ete Y. Tỉ khối hơi của Y so với X gần bằng 1,61. Tên của X làA. metanol                                     B.etanolC.propanol                                     D. Propan-2-olGiải:Chọn đáp án B\( 2{C_n}{H_{2n + 1}}OH\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{xt}^{{t^o}}}\) \({C_n}{H_{2n + 1}}O{C_n}{H_{2n +...
Cho các ancol mạch hở có công thức phân tử \({C_3}{H_8}{O_x}\)Viết công thức cấu tạo của các ancol và gọi tên của chúng.Trong các ancol đó, chất nào tác dụng được với đồng (II) hiđroxit tạo thành dung dịch màu...
Đốt cháy hoàn toàn 15,4 g hỗn hợp hai ancol no, mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, thu được 13,44 lít \(C{O_2}\) (đktc) và 16,2 g nước.a) Tìm công thức phân tử, công thức cấu...
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol no A và B đồng đẳng của nhau có số mol bằng nhau, thu được \(C{O_2}\) và \({H_2}O\) có tỉ lệ số mol là 2:3. Hỏi A, B thuộc loại ancol nào?Giải: Từ...
Cho 13,80 g hỗn hợp X gồm glixerol và một ancol đơn chức tác dụng với natri dư thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc). Lượng hiđro do A sinh ra bằng 1/3 lượng hiđro (đktc). Lượng hiđro do A...
Ba ancol A, B, C mạch hở, không phải là đồng phân của nhau. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra \(C{O_2}\) và \({H_2}O\) theo tỉ lệ số mol \({n_{C{O_2}}}:{n_{{H_2}O}} = 3:4\).Tìm công thức phân tử của 3 ancolGiải:Công thức...