Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học và ứng dụng


Trong phòng thí nghiệm, để tiêu hủy các mẫu natri dư, trong các cách dưới đây, cách nào đúng.A.Cho vào máng nước thải                             B. Cho vào dầu hỏaC. Cho vào cồn \( \ge {96^o}\)                                    D. Cho vào dung dịch...
Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạo thành trong các trường hợp sau:a) Propan-2-ol tác dụng với \({H_2}S{O_4}\) đặc ở  \({140^o}C\)                b) Metanol tác dụng với \({H_2}S{O_4}\) đặc tạo...
Trong công nghiệp, glixerol được điều chế như sau: Propen tác dụng với clo ở  thì thu được 3-clopropen; cho 3-clopropen tác dụng với clo trong nước thu được 1,3-điclopropan-2-ol; thủy phân 1,3-điclopropan-2-ol bằng dung dịch xút thu được glixerol....
Cho 16,6g hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metannol phản ứng với na dư thì thu được 3,36 lít  (đktc). Xác định công thức cấu tạo và thành phần % khối lượng của hai...
Một học sinh đề nghị sơ đồ sản xuất metanol và etanol đi từ các sản phẩm công nghiệp dầu khí như sau: a) Hãy chỉ ra những điểm bất hơp lý của các sơ đồ trênb) Hãy nêu sơ đồ...
Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:a) Butyl metyl ete, butan-1,4-điol và etylen glicol (etan-1,2-điol)                    b) Xiclopentanol, pent-4-en-1-ol và glixerol.Giải a) Dùng \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\) nhận biết được etylen glicol vì tạo ra...
Trong tinh dầu bạc hà metol, tinh dầu hoa hồng có genaniol. Công thức thu gọn nhất của chúng cho ở bài khái niệm về tecpen.a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo danh...
Biết rằng ở 20 \(^oC\), khối lượng riêng của etanol bằng 0,789 g/ml, của nước coi như bằng 1,0 g/ml, của dung dịch etanol 90 % trong nước bằng 0,818 g/ml. Hỏi khi pha dung dịch etanol 90% thì thể...