Bài 54. Phản ứng hạt nhân


C1. Nêu một ví dụ về phản ứng hạt nhân xảy ra trong thiên nhiên.GiảiPhản ứng hạt nhân xảy ra trong thiên nhiên thường gặp là nơtron tương tác với hạt nhân \({}_7^{14}N\) trong khí quyển tạo nên phản ứng:                  ...
C2. So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hoá học.GiảiPhản ứng hạt nhân là tương tác giữa các hạt nhân dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt nhân khác.Phản ứng hoá học là phản ứng...
C3. Viết định luật bảo toàn số nuclôn và điện luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau:                   \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}A + {}_{{Z_2}}^{{A_2}}B \to {}_{{Z_3}}^{{A_3}}X + {}_{{Z_4}}^{{A_4}}Y\)GiảiĐịnh luật bảo toàn số nuclôn: A1 + A2 = A3 +A4Định luật...
C4. Áp dụng các định luật bảo toàn, hãy viết phương trình đầy đủ của phản ứng hạt nhân nhân tạo do hai ông bà Giô- li- ô Quy- ri thực hiện năm 1934. Cho biết hạt nhân có  Z...
C5. Tính năng lượng toả ra khi 1 kg urani \({}^{235}U\) bị phân hạch theo phản ứng (54.7).GiảiXét phản ứng phân hạch: \({}_0^1n + {}_{92}^{235}U \to {}_{38}^{94}Sr + {}_{54}^{140}Xe + 2{}_0^1n + 185MeV\)Cứ mỗi hạt \({}_{92}^{235}U\) phân hạch toả năng...
Câu 1. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt nhân tham giaA. được bảo toàn.                                      B. tăng.C. giảm.                                                     D. Tăng hoặc giảm tuỳ theo phản ứng.GiảiTrong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt...
Bài 2. Trong dãy phân rã phóng xạ \({}_{92}^{235}X \to {}_{82}^{207}Y\) có bao nhiêu hạt \(\alpha \) và \(\beta \) được phát ra?A. \(3\alpha \) và \(4\beta \).    B. \(7\alpha \) và \(4\beta \).    C. \(4\alpha \) và \(7\beta \).   D. \(7\alpha \)...
Bài 3. Xác định hạt  X trong các phản ứng sau đây ;\({}_9^{19}F + p \to {}_8^{16}O + X;\)                                                     \({}_{12}^{25}Mg + X \to {}_{11}^{22}Na + \alpha \)Giải\({}_9^{19}F + {}_1^1p \to {}_8^{16}O + {}_2^4X \Rightarrow \) X là \({}_2^4He\)\({}_{12}^{25}Mg + {}_1^1X...
Bài 4. Cho phản ứng hạt nhân: \({}_{17}^{37}Cl + X \to {}_{18}^{37}Ar + n\)a) Xác định số khối, nguyên tử số và tên gọi hạt nhân của X.b) Phản ứng đó toả ra hay thu năng lương. Tính độ lớn...