Bài 54: Polime


54.1.   Nhận xét nào sau đây đúng?A. Polime là những chất dễ bay hơi.B. Polime là những tính chất dễ tan trong nước.C. Polime chỉ được tạo ra bởi con người và không có trong tự nhiên.D. Polime là những chất...
Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất: như dùng để chế tạo các thùng chứa hóa chất, bồn chứa nước, bình phun thuốc trừ sâu... Một đoạn mạch phân tử của polipropen được biểu diên như...
Có các polime saua)b) c) Hãy viết các công thức chung của các polime trên và cho biết chúng được tạo ra từ những monome nào.Trả lời                           a)  monome là b)  monome là c) monome là  
54.4.  a) Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.b) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam một chất, thấy trong sản phẩm tạo ra có khí nitơ....
54.5.  Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua\(\eqalign{& C{H_2} = \mathop {CH}\limits_| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)a)  Viết phương trình hoá học của phản ứng.Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl cloruab) ...