Bài 54 trang 113 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 54. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:a) \(y = \left( {3x - 2} \right){\ln ^2}x\);b) \(y = \sqrt {{x^2} + 1} \ln {x^2}\);c) \(y = x.\ln {1 \over {1 + x}}\);d) \(y = {{\ln \left( {{x^2} + 1} \right)} \over x}\).Giảia) \({y'} = 3{\ln ^2}x + \left(...

  Bài 54. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

  a) \(y = \left( {3x – 2} \right){\ln ^2}x\);

  b) \(y = \sqrt {{x^2} + 1} \ln {x^2}\);

  c) \(y = x.\ln {1 \over {1 + x}}\);

  d) \(y = {{\ln \left( {{x^2} + 1} \right)} \over x}\).

  Giải

  a) \({y’} = 3{\ln ^2}x + \left( {3x – 2} \right).{{2\ln x} \over x} = 3{\ln ^2}x + {{2\left( {3x – 2} \right)\ln x} \over x}\).

  b) \({y’} = {x \over {\sqrt {{x^2} + 1} }}.\ln {x^2} + \sqrt {{x^2} + 1}.{{2x} \over {{x^2}}} = {{x\ln {x^2}} \over {\sqrt {{x^2} + 1} }} + {{2\sqrt {{x^2} + 1} } \over x}\).

  c) \({y’} = \ln {1 \over {1 + x}} + x.{{ – {1 \over {{{\left( {1 + x} \right)}^2}}}} \over {{1 \over {1 + x}}}} =  – \ln \left( {1 + x} \right) – {x \over {x + 1}}\).

  d) \({y’} = {{{{2x} \over {{x^2} + 1}}.x – \ln \left( {{x^2} + 1} \right)} \over {{x^2}}} = {{2} \over {{x^2} + 1}} – {{\ln \left( {{x^2} + 1} \right)} \over {{x^2}}}\).