Bài 54 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao


  Giải các bất phương trình sau:a) \({{{x^2} - 9x + 14} \over {{x^2} - 5x + 4}} > 0\)b) \({{ - 2{x^2} + 7x + 7} \over {{x^2} - 3x - 10}} \le  - 1\)c) (2x + 1)(x2 + x – 30) ≥ 0d) x4 – 3x2 ≤ 0Đáp ána)...

  Giải các bất phương trình sau:

  a) \({{{x^2} – 9x + 14} \over {{x^2} – 5x + 4}} > 0\)

  b) \({{ – 2{x^2} + 7x + 7} \over {{x^2} – 3x – 10}} \le  – 1\)

  c) (2x + 1)(x2 + x – 30) ≥ 0

  d) x4 – 3x2 ≤ 0

  Đáp án

  a) Ta có:

  \(\eqalign{
  & {x^2} – 9x + 14 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 2 \hfill \cr
  x = 7 \hfill \cr} \right. \cr
  & {x^2} – 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 1 \hfill \cr
  x = 4 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Bảng xét dấu:

  Bài 54 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao 

  Vậy \(S = (-∞, 1) ∪ (2, 4) ∪ (7, +∞)\)

  b) Ta có:

  \(\eqalign{
  & {{ – 2{x^2} + 7x + 7} \over {{x^2} – 3x – 10}} \le – 1\cr& \Leftrightarrow {{ – 2{x^2} + 7x + 7} \over {{x^2} – 3x – 10}} + 1 \le 0 \Leftrightarrow {{ – {x^2} + 4x – 3} \over {{x^2} – 3x – 10}} \le 0 \cr} \)

  Ta lại có:

  \(\eqalign{
  & – {x^2} + 4x – 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 1 \hfill \cr
  x = 3 \hfill \cr} \right. \cr
  & {x^2} – 3x – 10 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 5 \hfill \cr
  x = – 2 \hfill \cr} \right. \cr} \) 

  Bảng xét dấu:

  Bài 54 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao 

  Vậy \(S = (-∞, -2) ∪ [1, 3] ∪ (5, +∞)\)

  c) Bảng xét dấu:

  Bài 54 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao 

  Vậy \(S = {\rm{[}} – 6,\, – {1 \over 2}{\rm{]}} \cup {\rm{[}}5,\, + \infty )\)

  d) Ta có:

  \(\eqalign{
  & {x^4} – 3{x^2} \le 0 \Leftrightarrow {x^2}({x^2} – 3) \le 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 0 \hfill \cr
  {x^2} – 3 \le 0 \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow – \sqrt 3 \le x \le \sqrt 3 \cr} \)

  Vậy \(S = {\rm{[}} – \sqrt 3,\,\sqrt 3 {\rm{]}}\)