Bài 55. Phenol


Kết luận nào sau đây luôn đúng?A. Những hợp chất mà phân tử cóc hứa nhóm hiđroxyl –OH và vòng benzen thuộc loại phenol.B. Phenol là hợp chất mà phân tử có chứa nhóm hiđroxyl –OH liên kết trức tiếp...
Cho một ít nước vào trong ống nghiệm chứa một mẩu phenol, lắc nhẹ. Mẩu phenol hầu như không đổi. Thêm tiếp mấy giọt dung dịch natrihiđroxit, lắc nhẹ, thấy mẩu phenol tan dần. Cho khí cacbonic sục vào dung...
Khi cho phenol vào dung dịch NaOH thấy phenol tan. Sục khí \(C{O_2}\) vào dung dịch lại thấy phenol tách ra.Điều đó chứng tỏA. phenol là axit rất yếu, yếu hơn cả axit cacbonicB. phenol là chất có tính bazơ...
Ứng với CTPT \({C_8}{H_{10}}O\) có bao nhiêu đồng phân là dẫn xuất của benzen tác dụng được với dd NaOH tạo thành muối và nước? Viết công thức cấu tạo và gọi tên chúng.Giải:Dẫn xuất benzen có 1 nguyên tử...
Nhỏ dd axit nitric vào dd phenol bão hòa trong nước và khuấy đều, thấy có kết tủa màu vàng X, công thức phân tử \({C_6}{H_3}{N_3}{O_7}\)a) Giải thích hiện tượng thí nghiệm trên bằng các phương trình hóa học.b) Tính...
Hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic. Cho 14,00 g hỗn hợp tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc).a) Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.b) Nếu cho...