Bài 55: Phenol


Khi thay nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nhóm OH thì được dẫn xuất hiđroxi. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi định nghĩa sau:a) Phenol là dẫn xuất hiđroxi của hiđrocacbon thơm  ...
Hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân có công thức \({C_7}{H_8}O\) chứa vòng benzen. Gọi tên và phân loại chúng theo nhóm chức.Giải 
Hãy đưa ra các bằng chứng thực nghiệm (viết phương trình hóa học của phản ứng) để chứng tỏ rằng:a) Phenol có lực axit mạnh hơn etanol. Giải thích.b) Phản ứng thế ở vòng benzen cỉa phenol dễ hơn nitrobenzen....
Cho phenol tác dụng với hiđro có xúc ác Ni và đun nóng thid thu được xiclohexanol. Viết phương trình hóa học của phản ứng và đề nghị phương pháp tách lấy xiclohexanol và thu hồi phenol còn dư (dựa...
Hãy nhận biết các chất trong các nhóm sau đây dựa vào tính chất vật lí và hóa học của chúng:a) Phenol, etanol và xiclohexanol                   b) p-Crezol,glixerol và benzyl cloruaGiải         a) Dung dịch brom nhận biết được...
Cho từ từ nước brom vào hỗn hợp gồm phenol và stiren đến khi ngừng mất mày thì hết 300,0 g dung dịch nước brom nồng độ 3,2%. Để trung hòa hỗn hợp thu được cần 14,4 ml dùng dịch...