Bài 56. Luyện tập : Ancol, phenol


So sánh ancol  và phenol về đặc điểm cấu tạo và tính chất.Giải:Lập bảng AncolPhenolCấu taoĐều có nhóm –OH trong phân tửNhóm –OH ancol liên kết với nguyên tử với nguyên tử \(Cs{p^3}\)Nhóm –OH phenol liên kết với nguyên tử \(Cs{p^2}\)...
Viết các phương trình hóa học cảu phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:a) Đun nóng benzyl clorua trong dung dịch natri hiđroxit loãng.b) Đun nóng hỗn hợp brombenzen và natri hiđroxit đặc,dư trong một nồi kín. Sau...
Đun nóng một hỗn hợp gồm một ancol bậc I và một ancol bậc III đều thuộc loại ancol no, đơn chức với \({H_2}S{O_4}\), ở \({140^o}C\) thì thu được 5,4 g \({H_2}O\) và 26,4 g hỗn hợp 3 ete. Giả...
Khi đun hỗn hợp 3 ancol A, B, C với \({H_2}S{O_4}\) đặc, ở \({170^o}C\) để thực hiện phản ứng tách \({H_2}O\), thu được hỗn hợp hai olefin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Nếu đun nóng 6,45 g hỗn...
Một ancol đơn chức A tác dụng với HBr cho hốn hợp B trong đó brom chiếm 58,4% khối lượng. Mặt khác, nếu đun nóng A với \({H_2}S{O_4}\) ở khoảng \({170^o}C\) thì thu được hai anken.a) Xác định CTPT của...
Hỗn hợp X gồm etanol, propan-1-ol và ancol anlylic được chia thành ba phần bằng nhau:Phần 1 cho tác dụng với natri dư thu được 1,68 lít \({H_2}\)(đktc)Phần 2 có thể làm mất màu dung dịch chứa 8 g \(B{r_2}\)...
Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S(sai) cho những câu sau đây:a) Phenol làm mất màu nước brom do nguyên tử hiđro trong vòng benzen của phenol dễ dàng bị thế....b) Phenol làm mất màu nước brom do phenol dễ dàng...
Kết luận nào sau đây là đúng?A. Ancol etylic và phenol đều tác dụng được với natri và với dd NaOHB. Phenol tác dụng được với dd NaOH và với dd natri cacbonat.C.Ancol etylic tác dụng được với natri nhưng...
Cho các chất sau: phenol, etanol và etyl clorua. Kết luận nào sau đây là đúng?A. Có một chất tác dụng được với natriB. Có hai chất tác dụng được với dd NaOHC. Cả ba chất tác dụng được với...