Bài 56: Luyện tập: Ancol, Phenol


Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp cới nguyên tử C lai hóa \(s{p^3}\)    [ ]        b) Phenol là hợp chất chứa...
Hãy so sánh ancol với phenol về đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học đặc trưng và nêu nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa chúng.Giải- Giống nhau: Có nhóm OH trong phân tử; tác dụng được với...
Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng benzen:a) \(o - Br{C_6}{H_4}C{H_2}Br + NaOH({\rm{dd}}) \to \)              b) \(p - HOC{H_2}{C_6}{H_4}OH + HBr \to \)c) \(m - HOC{H_2}{C_6}{H_4}OH + NaOH({\rm{dd}}) \to \)     ...
Hiện nay trong công nghiệp người ta điều chế etano, và phenol như thế nào? Viết sơ đồ phản ứng.Giải Sơ đồ điều chế etanol trong công nghiệp:\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} \to {C_6}{H_{12}}{O_6} \to {C_2}{H_5}OH\) hoặc \({C_2}{H_4} \to {C_2}{H_5}OH\)Sơ đồ điều chế phenol...
Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol, người ta thu được 3,584 lít \(C{O_2}\) (đktc) và 3,96 g \({H_2}O\)a) Xác định công thức phân tử của hai ancol...
Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng để thực hiện được chuyển hóa sau:a) \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}Br\) thành \(C{H_3}CHBrC{H_3}\)b) \({(C{H_3})_2}CHC{H_2}C{H_2}OH\) thành \({(C{H_3})_2}C(OH)C{H_2}C{H_3}\)Giải        
Hãy hoàn thành sơ đồ phản ứng sau( các chữ cái và dầu hỏi chỉ các sản phẩm chính): Giải   BaitapSachgiaokhoa.com