Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9


Đề bàiHãy nhận biết các cặp chất sau đây bằng phương pháp hoá học:a. Dung dịch \({H_2}S{O_4}\) và dung dịch \(N{a_2}S{O_4}.\)b. Dung dịch HCl và dung dịch \(FeC{l_2}.\)c. Bột đá vôi \(CaC{O_3}\) và \(N{a_2}C{O_3}\).Lời giải chi tiếta)  Dung dịch H2SO4Dung...
Đề bàiCho các chất sau: \(FeC{l_3},F{e_2}{O_3},Fe,Fe{\left( {OH} \right)_3},FeC{l_2}.\)Hãy lập một dãy chuyển đổi hoá học và viết các phương trình hoá học. Ghi rõ điều kiện phản ứng.Lời giải chi tiếtSơ đồ chuyển hóa:\(FeC{l_2}(1) \to Fe(2) \to FeC{l_3}(3) \to Fe{(OH)_3}(4)...
Đề bàiCó muối ăn và những hoá chất cần thiết. Hãy nêu 2 phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hoá học.Lời giải chi tiếtPhương pháp 1:\(2NaCl + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow  + C{l_2} \uparrow...
Đề bàiCó các bình đựng khí riêng biệt: \(C{O_2},C{l_2},CO,{H_2}.\)Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hoá học.Lời giải chi tiết  CO2Cl2COH2 Quì tímHồngLúc đầu hồng, sau đó mất màuTímTím ĐốtxxNgọn lửa màu xanhNgọn lửa sáng và có các...
Đề bàiCho 48 gam hỗn hợp gồm \(Fe,F{e_2}{O_3}\) táC dụng với dung dịch \(CuS{O_4}\) dư. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. Sau đó, cho phần chất rắn tác dụng...
Đề bàiNhững chất nào sau đây có điểm chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?a. Rượu, etilen, axetilen, benzen.b. Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein.c.Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen.d. Etyl axetat, chất béo.Lời giải chi tiếta) Đều là hợp chất...
Đề bàiDựa vào đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm?a. Dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ.b. Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.Lời giải chi tiếta) Đều là nhiên liệu.b) Đều là gluxit.
Đề bàiViết các phương trình hoá học thực hiện các chuyển đổi hoá học sau:Tinh bột \(\buildrel {\left( 1 \right)} \over\longrightarrow \) Glucozơ \(\buildrel {\left( 2 \right)} \over\longrightarrow \) rượu etylic \(\buildrel {\left( 3 \right)} \over\longrightarrow \) axit axetic \(\buildrel {\left( 4...
Đề bàiChọn câu đúng trong các câu sau:a. Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.b. Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom.c. Metan, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.d. Etilen,...
Đề bàiNêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất sau:a. \(C{H_4},{C_2}{H_2},C{O_2}.\)b. \({C_2}{H_5}OH,C{H_3}COO{C_2}{H_5},C{H_3}COOH.\)c. Dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ, dung dịch axit axetic.Lời giải chi tiếta)  CH4C2H2CO2 Dung dịch bromKhông hiện tượngMất màu dung dịchKhông hiện tượng Dung dịch...
Đề bàiĐốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ thu được 6,6 gam khí \(C{O_2}\) và 2,7 gam \({H_2}O\). Biết khối lượng mol của chất hữu cơ là 60 gam. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ.Lời giải...
Đề bàiĐốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(C{O_2},{H_2}O,{N_2}\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, protein.Lời giải chi tiếtĐốt cháy X...