Bài 56. Phản ứng phân hạch


Bài 1. Sự phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặngA. thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một nơtron.C. thành hai hạt...
Bài 2. Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm làA. \({}_{92}^{238}U.\)            B. \({}_{92}^{234}U.\)           C. \({}_{92}^{235}U.\)            D. \({}_{92}^{239}U.\)GiảiChọn đáp án C: \({}_{92}^{235}U.\)loigaihay.com
Bài 3. Gọi k là hệ số nhân nơtron, thì điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền có thể xảy ra làA. k < 1.               B. k = 1.              C. k > 1.               D. \(k \ge 1\).Giải...
Bài 4. Xét phản ứng phân hạch urani \({}^{235}U\) có phương trình:\({}_{92}^{235}U + n \to {}_{42}^{95}Mo + {}_{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)Tính năng lượng mà một phân hạch toả ra.Cho biết mU = 234,99 u; mMo = 94,88...