Bài 56 trang 113 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 56. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:a) \(y = {\log _{\sqrt 2 }}x\);              b) \(y = {\log _{{2 \over 3}}}x\);Giảia) TXĐ: \(D = \left( {0; + \infty } \right)\)\(a = \sqrt 2  > 1\) nên hàm số \(y = {\log _{\sqrt...

  Bài 56. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

  a) \(y = {\log _{\sqrt 2 }}x\);              b) \(y = {\log _{{2 \over 3}}}x\);

  Giải

  a) TXĐ: \(D = \left( {0; + \infty } \right)\)
  \(a = \sqrt 2  > 1\) nên hàm số \(y = {\log _{\sqrt 2 }}x\) đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)
  Bảng giá trị:

  Bài 56 trang 113 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  Bài 56 trang 113 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  b) TXĐ: \(D = \left( {0; + \infty } \right)\)
  \(a = {2 \over 3} < 1\) nên hàm số \(y = {\log _{{2 \over 3}}}x\) nghịch biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)
  Bảng giá trị:

  Bài 56 trang 113 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  Bài 56 trang 113 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao