Bài 57. Phản ứng nhiết hạch


C1. Hãy tính năng lượng toả ra khi 1 kg heli được tạo thành theo phản ứng (57.2) cho biết \({m_\alpha }\) = 4,0015u. Hãy so sánh với năng lượng toả ra khi 1kg \({}^{235}U\) bị phân hạch.GiảiXét phản ứng...
Bài 1. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhânA. có thể xảy ra ở nhiệt độ phòng.B. cần một nhiệt độ cao mới thực hiện được.C. hấp thụ một nhiệt lượng lớn.D. trong đó, hạt nhân của các...
Bài 2. Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái ngược nhau vìA. một phản ứng toả và một phản ứng thu năng lượng.B. một phản ứng xảy ra ở nhiệt độ...