Bài 58. Anđehit và xeton


Trình bày phương pháp hóa học nhiệt phân các chất lỏng sau: Dung dịch \(C{H_2}O\); dung dịch glixêrol ; dung dịch \({C_2}{H_5}OH\); dung dịch \(C{H_3}{\rm{COOH}}\). Viết các phương trình hóa học để minh họa.Giải:Dùng quỳ tím nhận được axit \(C{H_3}{\rm{COOH}}\)Dùng...
Khi cho 5,80 g một anđehit đơn chức tác dụng với oxi. Có Cu xúc tác thu được 7,40 g một axit tương ứng. Hiệu suất phản ứng bằng 100%.a) Xác định công thức phân tử và viết công thức...
Hợp chất X có công thức phân tử \({C_3}{H_6}O\) tác dụng được với nước brom và khi tác dụng với dd bạc nitrat trong amoniac sinh ra bạc kim loại kết tủa. X có công thức cấu tạo nào sau...
Chỉ dùng dd bạc nitrat trong amoniac có thể phân biệt được ba chất khí sau đây không: fomanđehit ; axetilen ; etilen? Nếu được, hãy trình bày cách tiến hành và viết phương trình hóa học của các phản...
Hai chất hữu cơ mạch hở X và Y, đều có công thức phân tử \({C_4}{H_8}O\) khi tác dụng với hiđro (xúc tác niken) đều cho một sản phẩm \({C_4}{H_{10}}O\). X tác dụng được với natri giải phóng hiđro; Y...
Chất nào trong những chất sau có liên kết hiđro? Từ đó hãy dự đoán thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất: anđehit axetic ( M=58 g/mol), propan ( M=44 g/mol), ancol etylic (M=46g/mol), đimetyl ete (M=46...
Cho 10,20 g hỗn hợp X gồm anđehit axetic và anđehit propionic tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac dư thấy 43,20 g bạc kết tủa.a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra.b) Tính % khối...
Một thể tích hơi anđêhit X mạch hở cộng hợp tối đa hai thể tích \({H_2}\), sản phẩm Y sinh ra cho tác dụng hết với natri, thu được thể tích khí \({H_2}\) đúng bằng thể tích hơi anđêhit ban...