Bài 58: Anđehit và Xeton


Hãy nêu dẫn chứng (có viết phương trình háo học của phản ứng) chứng tỏ:a) Anđehit và xeton đều là những hợp chất không nob) Anđehit dễ bị oxi hóa, còn xeton thì khó bị oxi hóac) Fomanđehit có phản...
Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Anđehit là chất khử yếu hơn  xeton    [ ]b) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng   [ ]c) Anđehit no là hợp chất mà...
Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo các sơ đồ sau:Giải Phương trình phản ứng theo sơ đồ:  
Oxi hóa 4,6 g hỗn hợp chứa cùng số mol của hai ancol đơn chức tahnfh anđehit thì dùng hết 7,95 g CuO. Cho toàn bộ anđehit thu được phản ứng với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong amoniac thì thu được...
Hãy điền các cụm từ hoặc kí hiệu dưới đây vào chỗ trống trong câu sau sao cho phù hợp:“Liên kết đôi C=O gồm …(1)… và …(2)…, C và O đều ở trạng thái … (3)…, O có …(4)…, lớn...
Hãy lập công thức chung cho dãy đồng đẳng anđehit fomic và cho dãy đồng đẳng của axeton.GiảiDãy đồng đẳng của anđehit fomic (anđehit no đơn chức):\({C_n}{H_{2n + 1}}CHO\)  hay \({C_m}{H_{2m}}O(n \ge 0,m \ge 2)\)Dãy đồng đẳng của axeton:\({C_n}{H_{2n +...
Hãy gọi tên thay thế và tên thông thường (nếu có) các anđehit và xeton sau:a) \(C{H_3}CHO\)                            b) \(C{H_3}CH(Cl)CHO\)                            c) \({(C{H_3})_2}CHCHO\)d) \(C{H_2} = CH - CHO\)               e) \({\rm{trans  -  }}C{H_3}CH = CHCHO\)                      g) \(C{H_3}CO{C_2}{H_5}\)h) \(p - C{H_3}{C_6}{H_4}CHO\)             i) \(C{l_3}CCHO\)                                        k) \(C{H_2} = CHCOC{H_3}\)Giải 
Viết công thức cấu tạo các hợp chất sau:a) Fomanđehit                                                 b) Benzanđehit                                    c) Axeton                                                         d) 2-Metylbutanale) But-2-en-1-al                                               g) Axetophenon h) Etyl vinyl xeton                                            i) 3-Phenylprop-2-en-1-al (có trong tinh dầu quế)      Giải 
a) Công thức phân tử \({C_n}{H_2}O\) có thể thuộc những loại hợp chất nào? Cho thí dụ đối với \({C_3}{H_6}O\)b) Viết công thức cấu tạo các anđehit và xeton đồng phân có công thức phân tử \({C_5}{H_{10}}O\)Giải  a) Đặt kí...
Hãy giải thích vì sao:a) Các chất sau đây có phân tử khối xấp xỉ nhau nhưng lại có thời điểm sôi khác nhau nhiều: propan-2-ol (\({82^o}C\)), propanal (\({49^o}C\)) và 2-metylpropen (\( - {7^o}C\))   b) Anđehit fomic (M = 30,0...