Bài 58. Các hạt sơ cấp


Bài 1. Các loại hạt sơ cấp làA. phôtôn, leptôn, mêzôn và hađrôn.B. phôtôn, leptôn, mêzôn và barion.C. phôtôn, leptôn, barion và hađrôn.D. phôtôn, leptôn, nuclôn và hipêron.GiảiCác loại hạt sơ cấp là phôtôn, leptôn, mêzôn và barion.Chọn đáp án...
Bài 2. Điện tích của mỗi quac, hay phản quac là một trong số các giá trị nào sau đây?A. \( \pm e.\)                                   B. \( \pm {e \over 3}.\)C. \( \pm {{2e} \over 3}.\)                                D. \( \pm {e \over 3}\) và \( \pm...