Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường


Bài 1. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?A. Không khí chứa \(78\% {\rm{ }}{N_2},{\rm{ }}21\% {\rm{ }}{O_2},{\rm{ }}1\% \) hỗn hợp \(C{O_2},{\rm{ }}{H_2}O,{\rm{ }}{H_2}.\)B. Không khí chứa \(78\% {\rm{ }}{N_2},{\rm{ }}18\% {\rm{ }}{O_2},{\rm{ }}4\% \) hỗn hợp...
Bài 2. Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?A. Nước ruộng lúa có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.B. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các...
Bài 3. Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau đây không thể chống ô...
Bài 4. Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này ngay trong phòng thí nghiệm.Giải:Thực hiện thí nghiệm này thường...
Bài 5. Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, chứa các ion: \(C{u^{2 + }},{\rm{ }}Z{n^{2 + }},{\rm{ }}F{e^{3 + }},{\rm{ }}P{b^{2 + }},{\rm{ }}H{g^{2 + }}, \ldots \). Dùng chất nào sau...
Bài 6a) Khi đánh vỡ nhiệt kế làm bầu thủy ngân bị vỡ, ta cần dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân rồi gom lại. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học.b) Trong công nghiệp, để xử...
Bài 7. Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau :Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585 mg chất kết tủa màu...