Bài 58. Luyện tập – VBT Toán 2


1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 13 - 9 =..... \cr & 13 - 8 =..... \cr} \)                     \(\eqalign{& 13 - 5 =..... \cr & 13 - 6 =..... \cr} \)\(\eqalign{ &...