Bài 58 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 58. Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình \(y = {x^{{1 \over 2}}}{e^{{x \over 2}}}\) và các đường thẳng \(x = 1,x = 2,y = 0.\) Tính thể tích khối tròn  xoay tạo thành khi quay A quanh trục hoành.GiảiThể tích cần tìm là: \(V...

  Bài 58. Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình \(y = {x^{{1 \over 2}}}{e^{{x \over 2}}}\) và các đường thẳng \(x = 1,x = 2,y = 0.\) Tính thể tích khối tròn  xoay tạo thành khi quay A quanh trục hoành.

  Giải

  Thể tích cần tìm là: \(V = \pi \int\limits_1^2 {x.{e^x}} dx\)
  Đặt

  \(\left\{ \matrix{
  u = x \hfill \cr
  dv = {e^x}dx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
  du = dx \hfill \cr
  v = {e^x} \hfill \cr} \right.\)

  Do đó \(V = \pi \left( {\left. {x{e^x}} \right|_1^2 – \int\limits_1^2 {{e^x}dx} } \right) = \pi \left( {2{e^2} – e – {e^2} + e} \right) = \pi {e^2}\)