Bài 59: Khu vực Đông Âu


Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau:Trả lời:
Dựa vào sơ đồ dưới đây:Em hãy:a) Nêu nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển công nghiệp ở Đông Âu.b) Dựa trên nguồn tài nguyên đó, Đông Âu đã phát triển những ngành công nghiệp nào? Phân bố ở...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây:Trả lời:
Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây:- Các con sông lớn ở Đông Âu là: Von-ga, Đôn, Đni-ep ; chúng có giá trị về giao thông, thuỷ lợi, đánh cá và khai thác thuỷ điện.a) Đúngb) SaiTrả...