Bài 59. Luyện tập : Anđehit và xeton


Trong phân tử anđehit đơn chức X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro lần lượt bằng 66,67%, 11,11% còn lại là oxi. X có công thức phân tử là\(\eqalign{  & A.C{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.{C_2}{H_4}O  \cr  & C.{C_3}{H_6}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C.{C_4}{H_8}O \cr} \)Giải:Vì anđehit đơn chức...
Một hợp chất hữu cơ Y gồm các nguyên tố C, H, O chỉ chứa một loại nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Khi cho 0,01 mol Y tác dụng hết với dd \(AgN{O_3}\) trong...
Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau:\({\mathop{\rm Propilen}\nolimits} \buildrel { + {H_2}O,{H^ + }} \over \longrightarrow A\buildrel { + CuO,{t^o}} \over \longrightarrow B\buildrel { + HCN} \over \longrightarrow D\)Giải:\(A:\,C{H_3}CH(OH)C{H_3};\,\)\(B:\,C{H_3}COC{H_3};\)\(\,D\,:\,C{H_3}CH(OH)(CN)C{H_3};\)
Cho 10,20 g hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit fomic tác dụng với \(AgN{O_3}\) trong \(N{H_3}\) (lấy dư ) thu được 43,20 g kết tủa. Tìm công thức của hai anđehit và tính...
Hợp chất X có công thức phân tử \({C_4}{H_8}O\). X tác dụng với dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) sinh ra bạc kết tủa. Khi X tác dụng với hiđro tạo thành Y. Đun Y với \({H_2}S{O_4}\) sinh ra anken mạch không nhánh....
Trong phân tử anđehit no, đơn chức, mạch hở X có phần trăm khối lượng oxi bằng 27,586%. X có công thức phân tử là\(\eqalign{  & A.C{H_2}O.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.{C_2}{H_4}O  \cr  & C.{C_3}{H_6}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C.{C_4}{H_8}O \cr} \)Giải:Chọn đáp án C Vì anđehit no, mạch hở, đơn...