Bài 59: Luyện tập Anđehit và Xeton


Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđehit, xeton với ancol tương ứng. Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau của chúng.GiảiAncol tạo được liên kết hi đro liên...
Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của nhóm cacbonyl và nhận xét về sự khác nhau giữa nhóm chức anđehit và nhóm chức xeton.GiảiĐặc điểm cấu tạo và cấu trúc của anđehit và xeton: - Nguyên tử C mang liên kết...
a) Hãy nêu những phản ứng ở nhóm chức của anđehit và của xeton, cho thí dụ minh họa.             b) Hãy nêu các phản ứng có thể dùng để phân biệt anđehit và xeton, cho...
a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế anđehit và xeton                                                   b) Hãy nêu các phản...
Dùng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra:a) Fomalin, axeton, xiclohexen, glixerolb) Ancol benzylic, benzen, benzanđehitGiải  a) Dùng dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) nhận biết được fomalin...
Từ quả cây hồi người ta tách được 4-metoxibenzađehit, từ quả cây hồi hoang tách được p-isopropylbenzanđehit, từ quả cây vanila tách được 4-hiđroxi-3 metoxibenzanđehit. (Vanilin dùng làm chất thơm cho bánh kẹo). Cho biết nhóm metoxi là \(C{H_3}O -...
Khi nung nóng butan với xúc tác người ta thu được 3 anken đều có công thức phân tử \({C_4}{H_8}\). Cho 3 anken đó phản ứng với \({H_2}O\), ở nhiệt độ cao, có xúc tác axit, rồi õi hóa các...
Cho canxi cacbua phản ứng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch gồm \(HgS{O_4},{H_2}S{O_4}\) ở \({80^o}C\) thì thu được hỗn hợp A gồm hai chất khí. Để xác định hiệu suất phản ứng người ta cho...
Trong quá trình bảo quản, fomalin bị đục dần, sau đó lắng xuống đáy bình thành lớp bột màu trắng. Phân tích bột màu trắng đó thấy C chiếm 39,95%, H chiếm 6,67%. Đun chất bột màu trắng đó với...
 Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Anđehit axetic được sản xuất chủ yếu từ axetilen  [ ]b) Axeton được sản xuất chủ yếu bằng cách oxi hóa propan-2-ol  [ ]c) Fomanđêhit...
Hãy ghép các tên anđehit hoặc xeton cho ở cột bên pahir vào các câu cho ở cột bên phải:a) Mùi sả trong dầu gội đàu là của ……..                     b) Mùi...
Hãy viết công thức cấu tạo các chất chứa C, H và O mà mô hình của chúng cho dưới đây: Giảia) \(C{H_3}{\rm{COO}}H\)                                     b) \(C{H_3}{\rm{C}}{{\rm{H}}_2}{\rm{C}}{{\rm{H}}_2}{\rm{C}}{{\rm{H}}_3}\)c) \(C{H_3}{\rm{C}}{{\rm{H}}_2}OH\)                                           d) \({\rm{C}}{{\rm{H}}_2}{\rm{OHCHOHC}}{{\rm{H}}_2}OH\)