Bài 59 sách giải tích 12 nâng cao trang 117


  Bài 59. Tính giá trị gần đúng đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm đã cho (chính xác đến hàng phần trăm):a) \(y = {\log _3}\left( {\sin x} \right)\,\,tai\,x = {\pi  \over 4}\,;\) b) \(y = {{{2^x}} \over {{x^2}}}\,\,tai\,\,x = 1\)Giảia) \(y' = {{\cos x} \over {\sin x}}.{1 \over...

  Bài 59. Tính giá trị gần đúng đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm đã cho (chính xác đến hàng phần trăm):

  a) \(y = {\log _3}\left( {\sin x} \right)\,\,tai\,x = {\pi  \over 4}\,;\) 

  b) \(y = {{{2^x}} \over {{x^2}}}\,\,tai\,\,x = 1\)

  Giải

  a) \(y’ = {{\cos x} \over {\sin x}}.{1 \over {\ln 3}} = {{\cot x} \over {\ln 3}};\,\,\,y’\left( {{\pi  \over 4}} \right) \approx 0,91\)

  b) \(y’ = {{{2^x}\left( {x\ln 2 – 2} \right)} \over {{x^3}}};\,\,\,\,y’\left( 1 \right) \approx  – 2,61\)