Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm


Đề bàiCho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.b) Tính điện trở R2. Phương pháp giải -...
Đề bàiCho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.b) Tính điện trở R2. Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiCho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.Phương pháp...