Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit


Giải các bất phương trình logarit sau:a) \({\log _{\frac{1}{3}}}(x - 1) \ge  - 2\)b) \({\log _3}(x - 3) + {\log _3}(x - 5) < 1\)c) \({\log _{\frac{1}{2}}}\frac{{2{x^2} + 3}}{{x - 7}} < 0\)               ...
Giải các bất phương trình sau bằng đồ thị:a) \({(\frac{1}{2})^x} < x - \frac{1}{2}\)                                                     ...
Giải bất phương trình : \({\log _{\frac{1}{3}}}({\log _2}\frac{{2x + 3}}{{x + 1}}) \ge 0\)          Trả lời:Đáp số: x < - 2.
Giải các bất phương trình mũ sau:a) \({3^{|x - 2|}} < 9\)                                                         ...