Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, em hãy cho biết tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?Gợi ý làm bài:-         Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình...
Trình bày tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.Gợi ý làm bài:- Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.+ Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở...
Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Gợi ý làm bài:- Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng...
Phân tích nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.Gợi ý làm bài:- Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất:+ Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội, bằng cách chuyển...
Cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội là gì? Em có nhận xét gì về cơ sở vật chất – kĩ thuật của nước ta hiện nay?Gợi ý làm bài:-         Cơ sở vật chất -...
Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau về việc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta và lí giải ngắn gọn vì sao lại chọn ý kiến đó.a.    ...
Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Gợi ý làm bài:-         Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng...
Tại sao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời với chuyển dịch cơ cấu lao động? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay?Gợi...
Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcGợi ý làm bài:Em cần:-         Nhận thức...