Bài 6: Cung chứa góc


Cho tam giác ABC có cạnh BC cố định và \(\widehat A = \alpha \) không đổi. Tìm quỹ tích giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác đó.GiảiChứng minh thuận: Gọi I là giao điểm 3...
Dựng cung chứa góc 420 trên đoạn thẳng AB =  3 cm.GiảiCách dựng:− Dựng đoạn AB = 3 cm− Dựng \(\widehat {BAx} = 42^\circ \)− Dựng đường thẳng d là trung trực của AB− Dựng tia Ay ⊥ Ax tại...
Câu 6.1 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2Dựng một cung chứa góc 600 trên đoạn thẳng AB cho trước.Giải Cách dựng: − Dựng đoạn thẳng AB.− Dựng tia Ax sao cho \(\widehat {BAx} = 60^\circ \).− Dựng...
Dựng tam giác ABC, biết BC = 3 cm, \(\widehat A = {45^0}\) và trung tuyến AM = 2,5 cm.GiảiCách dựng− Dựng đoạn BC = 3cm− Dựng \(\widehat {CBx} = 45^\circ \)− Dựng trung điểm M của BC− Dựng trung...
Cho nửa đường tròn đường kính AB cố định. C là điểm trên nửa đường tròn, trên dây AC kéo dài lấy điểm D sao cho CD = CB.a) Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa...
Cho nửa đường tròn đường kính AB và C là một điểm trên nửa đường tròn. Trên bán kính OC lấy điểm D sao cho OD bằng khoảng cách CH từ C đến AB. Tìm quỹ tích các điểm D...
Dựng hình vuông ABCD, biết đỉnh A, điểm M thuộc cạnh BC và điểm N thuộc cạnh CD.GiảiPhân tích: Giả sử hình vuông ABCD dung được thỏa mãn điều kiện bài toán. Ta cần dựng đỉnh C. Đỉnh C thỏa...