Bài 6. Dao động điều hòa


Bài 1. Tốc độ của chất điểm dao động điều hoà cực đại khiA. Li độ cực đại.           B. Gia tốc cực đại.                  C. Li độ bằng \(0\).           D. pha bằng \({\pi \over 4}\).GiảiTốc độ của chất điểm dao động điều hoà...
Bài 4.a) Thử lại rằng:\(x = {A_1}\cos \omega t + {A_2}\sin \omega t\) (6.14) trong đó A1 và A2 là hai hằng số bất kì cũng là nghiệm của phương trình (6.3).b) Chứng tỏ rằng, nếu chọn A1 và A2 trong ...
Bài 2. Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà bằng 0 khiA. Li độ cực đại.                                             B....
Bài 3. Dao động điều hoà đổi chiều khiA. Lực tác dụng đổi chiều.                                          B. Lực tác dụng bằng 0.C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.                             D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.GiảiDao động cơ điều hoà, đổi...
Bài 5. Phương trình dao động của một vật  là:\(x = 6\cos \left( {4\pi t + {\pi \over 6}} \right)(cm).\)a) Xác định biên độ, tần số góc, chu kì và tần số của dao dộng.b) Xác định pha của dao...
Bài 6. Một vật dao động điều hoà với biên độ \(A= 4\) cm và chu kì \(T = 2\) s.a) Viết phương trình dao động của vật, chọn gốc thời gian là lúc nó đi qua vị trí cân...
Bài 7. Một vật nặng treo vào một lò xo làm cho nó dãn ra \(0,8\) cm. Cho vật dao động. Tìm chu kì dao động ấy. Lấy \(g = 10m/{s^2}\).Giải Khi treo vật vào lò xo làm lò xo dãn ra...