Bài 6. Diện tích đa giác


Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau đây:a. Đa giác ABCDEF, biết AD = 4cm, BC = 1cm, FE = 2cm, FB = 3cm, FB vuông góc với AD như hình bs. 24b. Cho đa...
Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích đa giác ABCDE (BE // CD) (h.189)Giải:                                        ...
Theo bản đồ và tỉ lệ ghi trên hình 190, hãy tính diện tích của hồ nước (phần bị gạch sọc).Giải:                                         ...
Theo kích thước đã cho trên hình 191, hãy tính diện tích hình gạch sọc (đơn vị m2 ).Giải:                                            ...
Tìm diện tích mảnh đất theo kích thước cho trên hình 192 (đơn vị m2)Giải:                                                    ...
Cho hình bình hành ABCD, với diện tích S và AB = a, AD = b. Lấy mỗi cạnh của hình bình hành đó làm cạnh dựng một hình vuông ra phía ngoài hình bình hành. Tính theo a, b...
Bạn Giang đã vẽ một đa giác ABCDEFGHI như ở hình bs. 26.Tính diện tích của đa giác đó, biết rằng: KH song song với BC (K thuộc EF); BC song song với GF; CF song song với BG; BG...