Bài 6: Đoạn thẳng


Vẽ lần lượt đoạn thẳng AB, tia AB, đường thẳng AB trên cùng một hình.Giải
a) Vẽ đường thẳng AB.b) Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng ABc) Lấy điểm N thuộc tia AB nhưng không thuộc đoạn thẳng AB.d) Lấy P thuộc tia đối của tia BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB.e) Trong ba...
Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi trường hợp saua) Với hai điểm (phân biệt) cho trước.b) Với ba điểm (phân biệt) cho trước.c) Với bốn điểm (phân biệt) cho trước.Giảia) 1.b) 3. (Vẽ hình...
Vẽ ba điểm R, I, M không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua R và M. Vẽ đoạn thẳng có hai mút là R và I. Vẽ nửa đường thẳng gốc M đi qua I.Giải
Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại.Giải
Một học sinh đã vẽ được hình của một bài tập. Em hãy viết đầu đề của bài tập đó.GiảiCho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA. Vẽ đường thẳng a cắt...
Em hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ là hình 9.GiảiCho hai tia chung gốc nhưng không đối nhau OA, OB. Vẽ tia Ot cắt đoạn thẳng AB tại I (I nằm giữa A và B).
Vẽ đường thẳng a. Lấy điểm A ∈ a, B ∈ a, C ∈ a theo thứ tự đó. Lấy D \(\notin \) a. Vẽ tia DB. Vẽ các đoạn thẳng DA, DCGiải
a) Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Vẽ được mấy đoạn thẳng? Hãy kể tên các đoạn...
Nhìn hình bs 4 và đọc têna) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm A, B, C, D, O).b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB;c) Các đoạn thẳng cắt tia OA;d) Các đường thẳng cắt đoạn...
Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?a) Hình gốm hai điểm A, B cho ta đoạn thẳng AB.b) Hình gồm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB.c) Hình gồm hai điểm A, B...