Bài 6. Đoạn thẳng


Đề bàiBài 1. Vẽ ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một, gọi ba giao điểm là A, B, C.  Lấy D thuộc đoạn thẳng  BC và E là điểm nằm giữa hai điểm A và C.a) Vẽ giao điểm...
Đề bàiBài 1. Trên đường thẳng a lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó. Vẽ điểm O nằm ngoài đường thẳng a, vẽ các tia OA, OB, OC và OD.a) Trên hình vẽ có tất cả...
Đề bàiBốn điểm A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a. Chứng tỏ rằng đường thẳng a hoặc không cắt, hoặc cắt ba hoặc cắt bốn đoạn thẳng AB, AC, AD, BC, BD, CD.Lời giải chi tiếtĐường thẳng...
Đề bàiBài 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đường thẳng đi qua A và B, vẽ đoạn thẳng có hai mét là A và C, vẽ nửa đường thẳng gốc B đi qua C. Trên...
1. Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A,  điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.2. Khi đoạn hai đoạn thẳng hoặc một đoạn thẳng cới một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng với chỉ...
Đề bài Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng \(RS\).Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng \(RS\).b)...
Đề bàiTrên đường thẳng a lấy 3 điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả?Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả...
Đề bàiGọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M  nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:a) Điểm M phải trùng với điểm A.b) Điểm M phải nằm giữa...
Đề bàiXét 3 đoạn thẳng AB,BC,CA trên hình 36 và trả lời các câu  hỏi sau:a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào?c) Đường thẳng a không...
Đề bàiLấy ba điểm không thẳng hàng \(A,B,C\) vẽ hai tia \(AB\) và  \(AC\), sau đó vẽ tia \(Ax\) cắt đoạn \(BC\) tại điểm \(K\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(C\).Lời giải chi tiếtVẽ hình:
Đề bài Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng \(BM\), tia \(MT\), đường thẳng \(BT\) bẳng ba màu khác nhau. Phương pháp giải - Xem chi tiếtLưu ý:  Cần nhớ rằng đoạn thẳng bị giới hạn ở hai đầu; tia chỉ...
Đề bàiVẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE,BD cắt nhau tại I và vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.Kiểm tra xem...
Đề bàiBài 1. Vẽ hai đường thẳng m, n cắt nhau tại I, vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng m sao cho đoạn AB cắt đường thẳng n, lấy hai điểm C, D thuộc n sao cho đoạn...