Bài 6: Đơn chất- Hợp chất- Phân tử


Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:"Khí hiđro, khí oxi và khí clo là những......... đều tạo nên từ một......... Nước, muối ăn (natri clorua), axit clohiđric là...
Không khí là một hỗn hợp gồm một số chất. Trong số đó có bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là các chất khí nitơ, oxi, cacbon đioxit và hơi nước, các chất này được xếp thành sáu cặp...
Hãy sửa dòng chữ sau (bỏ ngoặc đơn, chọn giữ lại những từ thích hợp) thành hai câu mô tả về cấu tạo của đơn chất:"Trong đơn chất (kim loại/phi kim), các nguyên tử (thường liên kết với nhau theo...
Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây (A, B hay C) có thể phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất?A. Số lượng nguyên tử trong phân tửằB. Nguyên tử khác loại liên kết...
Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất.a) Khí ozon có phân tử gồm 30 liên kết với nhau.b) Axit photphoric có phân tử gồm 3H, 1P và...
Tính phân tử khối của sáu chất nói tới trong bài tập 6.5.Phân tử chất nào nặng nhất, chất nào nhẹ nhất?Trả lời Phân tử khối của:a) Khí ozon bằng: 3 X 16 = 48 (đvC)b) Axit photphoric bằng: 3 +...
a) Khi hoà tan đường vào nước, vì sao không nhìn thấy đường nữa?b) Hỗn hợp nước đường (hay dung dịch đường) gồm những loại phân tử nào?Trả lờia) Khi tan trong nước, đường bị chia nhỏ thành phân tử...
a) Số phân tử trong 1 kg nước lỏng có ít hơn, nhiều hơn hay bằng số phân tử trong 1 kg hơi nước?b) Khi đun nóng nước lỏng, quan sát kĩ ta sẽ thấy thể tích nước tăng lên...