Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng


Giải phương trình rồi kiểm nghiệm hệ thức Vi-ét:a) \(3{x^2} - 2x - 5 = 0\)b) \(5{x^2} + 2x - 16 = 0\)c) \({1 \over 3}{x^2} + 2x - {{16} \over 3} = 0\)d) \({1 \over 2}{x^2} - 3x + 2 = 0\)GiảiGiải phương...
Không giải phương trình, dùng hệ thức Vi-ét, hãy tính tổng và tích các nghiệm của mỗi phương trình:a) \(2{x^2} - 7x + 2 = 0\)b) \(2{x^2} + 9x + 7 = 0\)c) \(\left( {2 - \sqrt 3 } \right){x^2} + 4x +...
Tính nhẩm nghiệm của phương trình:a) \(7{x^2} - 9x + 2 = 0\)b) \(23{x^2} - 9x - 32 = 0\)c) \(1975{x^2} + 4x - 1979 = 0\)d) \(\left( {5 + \sqrt 2 } \right){x^2} + \left( {5 - \sqrt 2 } \right)x - 10...
Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm nghiệm của phương trình:a) \({x^2} - 6x + 8 = 0\)b) \({x^2} - 12x + 32 = 0\)c) \({x^2} + 6x + 8 = 0\)d) \({x^2} - 3x - 10 = 0\)e) \({x^2} + 3x...
a) Chứng tỏ rằng phương trình \(3{x^2} + 2x - 21 = 0\) có một nghiệm là -3. Hãy tìm nghiệm kiab) Chứng tỏ rằng phương trình \( - 4{x^2} - 3x + 115 = 0\) có một nghiệm là 5. Tìm nghiệm...
Dùng hệ thức Vi-ét để tìm nghiệm x2 của phương trình rồi tìm giá trị của m trong mỗi trường hợp sau:a) Phương trình \({x^2} + mx - 35 = 0\), biết nghiệm x1 = 7b) Phương trình \({x^2} -...
Câu 6.1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0(a \ne 0).\)Điều nào sau đây đúng?A) \({x_1} + {x_2} = {b \over a},{x_1}{x_2} =...
Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:a) u + v = 14; uv = 40b) \(u + v =  - 7;uv = 12\)c) \(u + v =  - 5;uv =  - 24\)d) \(u + v = 4,uv = 19\)e) \(u...
Lập phương trình có hai nghiệm là hai số được cho trong mỗi trường hợp sau:a) 3 và 5;b) -4 và 7;c) -5 và \({1 \over 3}\);d) 1,9 và 5,1;e) 4 và \(1 - \sqrt 2 \);f) \(3 - \sqrt...
Cho phương trình \({x^2} + px - 5 = 0\) có nghiệm là x1, x2. Hãy lập phương trình có hai nghiệm là hai số được cho trong mỗi trường hợp sau:a) –x1 và –x2b) \({1 \over {{x_1}}}\) và \({1 \over {{x_2}}}\)GiảiPhương trình:...
Cho phương trình \({x^2} - 6x + m = 0.\) Tính giá trị của m, biết rằng phương trình có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn điều kiện x1 – x2 = 4.GiảiPhương trình \({x^2} - 6x + m = 0\) có...