Bài 6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm số đa thức


Bài 40a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số           \(y = {x^3} + 3{x^2} - 4\)b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn.c) Chứng minh rằng điểm...
Bài 41.a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 1\).b) Tùy theo các giá trị của \(m\), hãy biện luận số nghiệm của phương trình: \( - {x^3} +...
Bài 42. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:a)\(y = {1 \over 3}{x^3} - {x^2} - 3x - {5 \over 3}\)b) \(y = {x^3} - 3x + 1\)c) \(y =  - {1 \over...
Bài 43a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: \(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 2\)b) Tùy theo các giá trị của m, hãy biện luận số nghiệm của phương trình \( - {x^4} +...
Bài 44.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:a) \(y = {x^4} - 3{x^2} + 2\)             b) \(y =  - {x^4} - 2{x^2} + 1\)Gỉảia) TXĐ: \(D =\mathbb R\)\(\eqalign{ & \mathop...
Bài 45a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1\).b) Tùy theo các giá trị của \(m\), hãy biện luận số nghiệm của phương trình: \({x^3} - 3{x^2} +...
Bài 46. Cho hàm số: \(y = \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + 2mx + m + 2} \right)\)a) Tìm các giá trị của \(m\) để đồ thị của hàm số đã cho cắt trục hoành tại \(3\) điểm...
Bài 47. Cho hàm số: \(y = {x^4} - \left( {m + 1} \right){x^2} + m\)a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với \(m = 2\).b) Chứng minh rằng đồ thị hàm số đã cho...
Bài 48. Cho hàm số: \(y = {x^4} - 2m{x^2} + 2m\)a) Tìm các giá trị của \(m\) sao cho hàm số có ba cực trị.b) Kháo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với \(m...