Bài 6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức


 a) Tìm các hệ số a, b, c sao cho đồ thị hàm số                                 \(f(x) = {x^3} + a{x^2} + bx + c\)                                 Cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2 và tiếp xúc với đường thẳng y...
a) Tìm cực đại các hệ số m, n, p  sao cho hàm số                    \(f(x) =  - {1 \over 3}{x^3} + m{x^2} + nx + p\)Đạt cực đại tại điểm x =...