Bài 6: Lớp và phân lớp electron


Bài 1.47 trang 10 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong một lớp electron có bao nhiêu phân lớp electron? Hãy cho biết các kí hiệu chỉ phân lớp electron.Giải + Trong lớp electron thứ n sẽ có n phân lớp electron....
Bài 1.48 trang 10 SBT Hóa học 10 Nâng caoCác obitan trong một phân lớp khác nhau như thế nào?Giải Các obiatn trong một phân lớp có năng lượng bằng nhau. Các obitan thường có hình dạng tương tự nhau nhưng...
Bài 1.49 trang 10 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy xác định số obitan của phân lớp M.GiảiLớp M – lớp thứ ba, có 3 phân lớp, đó là các phân lớp: 3s, 3p và 3d.+ Phân lớp 3s có...
Bài 1.50 trang 10 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy xác định số obitan có trong phân lớp p và phân lớp d.Giải+ Số obitan trong một phân lớp là một số lẻ: 1, 3, 5, … tương ứng với...
Bài 1.51 trang 10 SBT Hóa học 10 Nâng caoElectron 2p1 thuộc về lớp và phân lớp nào? Vẽ hình dạng các obitan mô tả electron này.Giải Electron 2p1 là electron đầu tiên ở phân lớp thứ 2 (phân lớp p), thuộc...