Bài 6. NƯỚC MĨ


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1.       Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ thu được nhiều lợi nhuận từ ngành công nghiệpA.      chế tạo vũ khí.                ...
Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng hoặc chữ S trước câu sai.1. Trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1949, thế giới tư bản đã hình thành ba trung tâm kinh tế - tài chính là Mĩ,...
Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung trong bảng sau.Thời gianNội dung1949 2/1972 1995 Trả lời:Thời gianNội dung1949Sản lượng nông nghiệp của Mĩ bằng 2 lần sản lượng của 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia và Nhật Bản cộng...
Trình bày nét chính về sự phát triển kinh tế và khoa học - kĩ thuật của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.Trả lời:* Về kinh tế: - Giai đoạn 1945 - 1973: +Sau...
Hãy trình bày cơ sở, mục tiêu, biện pháp và kết quả của chiến lược toàn cầu mà Mĩ thực hiện từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.Trả lời:a) Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai...