Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nh…


A. Kiến thức cơ bản:1. Khái niệm:Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.2. Ứng dụng của việc phân tích đa thức thành nhân tử:Việc...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tửa) x2 – x;b) 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y);c) 3(x – y) – 5x(y – x).Lời giải chi tiếta) x2 - x = x.x - x.1 = x(x - 1)b) 5x2 (x...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) 3x - 6y;                                       b) \(\frac{2}{5}\)x2 + 5x3 + x2y;c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2;             d) \(\frac{2}{5}\)x(y - 1) - \(\frac{2}{5}\)y(y - 1);e)...
Đề bàiTính giá trị biểu thức:a) 15. 91,5 + 150. 0,85;b) x(x - 1) - y(1 - x) tại x = 2001 và y = 1999.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Phân tích các hạng tử để xuất hiện...
Đề bàiTìm x, biết:a) 5x(x  -2000) - x + 2000 = 0;b) x3 – 13x = 0Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: - phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.- Tính chất: Một tích bằng 0 khi...
Đề bàiChứng minh rằng 55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất chia hết của 1 tích cho 1 số.Lời giải chi tiếtTa có: 55n +...
Đề bàiBài 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:a) \(4{a^2}{b^3} - 6{a^3}{b^2}\)b) \(5\left( {a + b} \right) + x\left( {a + b} \right)\)c) \({\left( {a - b} \right)^2} - \left( {b - a} \right).\)Bài 2. Tìm x, biết:a)...
Đề bàiBài 1. Phân tích đa thức thành nhân tử:a) \(4{a^2}{b^2} + 36{a^2}{b^3} + 6a{b^4}\)c) \(\left( {12{x^2} + 6x} \right)\left( {y + z} \right) \)\(\;+ \left( {12{x^2} + 6x} \right)\left( {y - z} \right)\)b) \(3n\left( {m - 3} \right) +...
Đề bàiBài 1. Phân tích thành nhân tử:a) \({a^2}\left( {x - y} \right) - {b^2}\left( {x - y} \right)\)c) \(a{\left( {a - b} \right)^2} - {\left( {b - a} \right)^3}.\)b) \(c\left( {a - b} \right) + b\left( {b - a}...
Đề bàiBài 1. Phân tích thành nhân tử:a) \(\left( {y - z} \right)\left( {12{x^2} - 6x} \right) + \left( {y - z} \right)\left( {12{x^2} + 6x} \right)\)b) \(a\left( {b - c} \right) + d\left( {b - c} \right) - e\left(...
Đề bàiBài 1. Phân tích thành nhân tử:a) \(a\left( {b - 3} \right) + \left( {3 - b} \right) - b\left( {3 - b} \right)\)b) \(15{a^2}b\left( {{x^2} - y} \right)20a{b^3}\left( {{x^2} - y} \right) + 25ab\left( {y - {x^2}} \right)\)c)...