Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung


Tính nhanh:a. 85.12,7+5.3.12,7b. 52.143  52.39  8.26Giải:a. 85.12,7+5.3.12,7=12,7.(85+5.3)=12,7.100=1270b. 52.143−52.39−8.26=52.143−52.39−52.4=52.(143−39−4)=52.100=5200
Tính giá trị của các biểu thức sau:a. \({x^2} + xy + x\)  tại \(x = 77\)  và \(y = 22\)b. \(x\left( {x - y} \right) + y\left( {y - x} \right)\)  tại \(x = 53\)  và \(y = 3\)Giải:a....
Tìm \(x\)  biết:a. \(x + 5{x^2} = 0\)b. \(x + 1 = {\left( {x + 1} \right)^2}\)c. \({x^3} + x = 0\)Giải:a. \(x + 5{x^2} = 0\)\( \Rightarrow x\left( {1 + 5x} \right) = 0 \Rightarrow x = 0\)  hoặc...
Chứng minh rằng:\({n^2}\left( {n + 1} \right) + 2n\left( {n + 1} \right)\)luôn chia hết cho 6 với mọi số nguyên nGiải: Ta có: \({n^2}\left( {n + 1} \right) + 2n\left( {n + 1} \right)\) \( = n\left( {n +...
Phân tích đa thức \({x^2}\left( {x + 1} \right) - x\left( {x + 1} \right)\)  thành nhân tử ta được kết quả là:A. \(x\)B. \(x\left( {x + 1} \right)\)C. \(x\left( {x + 1} \right)x\)D. \(x\left( {x - 1} \right)\left( {x...
Tính nhanh các giá trị biểu thứca. 97.13+130.0,3b. 86.153−530.8,6Giải:a. 97.13+130.0,3=97.13+13.3=13.(97+3)=13.100=1300b. 86.153−530.8,6=86.153−53.86=86.(153−53)=86.100=8600