Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


Có hai bình, mỗi bình đều chứa 1 lít dung dịch NaCl 0,1M. Đổ vào bình thứ nhất 1 lít dung dịch \(KN{O_3}\) 0,1M và đổ vào bình thứ hai 1 lít dung dịch \(AgN{O_3}\) 0,1M. Hỏi khả năng dẫn...
Có thể xảy ra phản ứng trong đó một axit yếu đẩy một axit mạnh ra khỏi dung dịch muối được không? Vì sao? Cho thí dụ.Giải:Axit yếu có thể đẩy axit mạnh ra khỏi dung dịch muối nếu phản...
Có ba dung dịch: kali sunfat, kẽm sunfat và kali sunfit với nồng độ khoảng 0,1M. Chỉ dùng một thuốc thử có thể nhận ra được ba dung dịch trên đó. Đó là thuốc thử nào? Giải thíchGiải:\({K_2}S{O_4}\) (tạo bởi...
Giấy quỳ đỏ chuyển thành màu xanh khi cho vào dung dịch có môi trường kiềm. Giấy quỳ xanh chuyển màu đỏ khi cho vào dung dịch có môi trường axit. Cả hai loại giấy quỳ đó không đổi màu...
Hoàn thành các phương trình ion rút gọn dưới đây và viết phương trình phân tử của phản ứng tương ứng:\(\eqalign{  & 1.\,C{r^{3 + }} +........ \to Cr{(OH)_3}  \cr  & 2.\,P{b^{2 + }} +........ \to PbS  \cr  & 3.\,A{g^ +...
Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và \({H_2}S{O_4}\) 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch \(Ba{(OH)_2}\) có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH=12. Hãy tính...
Trộn 300 ml dung dịch có chứa NaOH 0,1 mol/l và \(Ba{(OH)_2}\) 0,025 mol/l với 200 ml dung dịch \({H_2}S{O_4}\) nồng độ x mol/l, thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH=12. Hãy tính m và...
Thêm từ từ 400 g dung dịch \({H_2}S{O_4}\,49\% \) vào nước và điều chỉnh lượng nước để thu được đúng 2 lít dung dịch A. Coi \({H_2}S{O_4}\) điện li hoàn toàn cả hai nấc.1. Tính nồng độ mol của ion...
Có bốn bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau đây:\(N{a_2}S{O_4};N{a_2}C{O_3};BaC{l_2};KN{O_3}\) với nồng độ khoảng 0,1 M. Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy nêu cách phân biệt trong các bình không có nhãn: \(N{H_4}Cl;{(N{H_4})_2}S{O_4};BaC{l_2};NaOH\)\(;N{a_2}C{O_3}\).Giải:Trong dung dịch,...
Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch có nồng độ khoảng 0,1 M dưới đây đựng riêng biệt trong các bình khong có nhãn: \(N{H_4}Cl;{(N{H_4})_2}S{O_4};BaC{l_2};NaOH;\)\(N{a_2}C{O_3}.\)Giải:Khi thử với quỳ tím, có hai dung dịch...