Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán


1. Các phép toán Phép toánTrong toán họcTrong Pascal Các phép toán số học với số nguyên+ (cộng), - (trừ),. (nhân), div (chia nguyên), mod (lấy phần dir).+, -,*, div, mod Các phép toán số học với số thực+ (cộng)....