Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số


Đề bàiĐố. Đố em tính nhanh được tổng sau:\( \frac{1}{x(x+1)}+\frac{1}{(x+1)(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(x+3)}\)\(+\frac{1}{(x+3)(x+4)}\)\(+\frac{1}{(x+4)(x+5)}+\frac{1}{(x+5)(x+6)}\)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Tách mỗi phân thức trong tổng thành hiệu của hai phân thức, sau đó rút gọn.Lời giải chi tiếtTa có:\( \frac{1}{x(x+1)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\)\( \frac{1}{(x+2)(x+1)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\)..................\( \frac{1}{(x+5)(x+6)}=\frac{1}{x+5}-\frac{1}{x+6}\)Do đó: \(...
Đề bàiLàm các phép tính sau:\(\begin{array}{l}a)\,\,\frac{{4{\rm{x}}y - 5}}{{10{{\rm{x}}^3}y}} - \frac{{6{y^2} - 5}}{{10{{\rm{x}}^3}y}}\\b)\,\frac{{7{\rm{x}} + 6}}{{2{\rm{x}}\left( {x + 7} \right)}} - \frac{{3{\rm{x}} + 6}}{{2{{\rm{x}}^2} + 14{\rm{x}}}}.\end{array}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc trừ hai phân thức:\( \frac{A}{B}-\frac{C}{D}=\frac{A}{B}+(-\frac{C}{D})\).Lời giải chi...
Đề bàiDùng quy tắc biến đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:\(\eqalign{ & a)\,\,{{4x + 13} \over {5x\left( {x - 7} \right)}} - {{x - 48} \over {5x\left( {7 - x} \right)}}; \cr & b)\,\,{1 \over {x - 5{x^2}}}...
Đề bàiThực hiện các phép tính:a)\({{x + 1} \over {x - 3}} - {{1 - x} \over {x + 3}} - {{2x\left( {1 - x} \right)} \over {9 - {x^2}}}\)b)\({{3x + 1} \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} - {1...
Đề bàiMột công ty may phải sản xuất \(10000\) sản phẩm trong \(x\) (ngày). Khi thực hiện không những đã làm xong sớm\(1\) ngày mà còn làm thêm được \(80\) sản phẩm.a) Hãy biểu diễn qua \(x\):- Số sản phẩm...
Đề bàiCho phân thức \(\frac{{2{\rm{x}} + 1}}{{{x^2} - 3}}\). Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân...
Đề bàiBài 1. Trừ các phân thức:a) \({{3x + 1} \over {x + y}} - {{2x - 3} \over {x + y}}\)b) \({{xy} \over {2x - y}} - {{{x^2}} \over {y - 2x}}\)c) \({{a + b} \over a} - {a...
Đề bàiBài 1. Trừ các phân thức:a) \({{2x} \over {x - 4}} - {{5x - 2} \over {{x^2} - 16}}\)b) \({{2x + 8} \over {{x^2} - 4x + 4}} - {7 \over {x - 2}}\)c) \(x - {{xy} \over {x...
Đề bàiBài 1. Thực hiện các phép tính:a) \({{a + b} \over {{a^2} - ab + {b^2}}} - {1 \over {a + b}}\)b) \({{{m^2} - 3m + 9} \over {{m^3} - 27}} - {1 \over {m - 3}}.\)Bài 2. Thực...
1. Phân thức đối.Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổn của chúng bằng 0Phân thức đối của phân thức \( \frac{A}{B}\) được kí hiệu là \( -\frac{A}{B}\)Vậy \( -\frac{A}{B}\)  \( =\frac{-A}{B}\) và \( -\frac{-A}{B}=\frac{A}{B}\)2. Phép trừQui tắc: Muốn trừ phân thức \( \frac{A}{B}\) cho...
Đề bàiLàm tính cộng: \({{3x} \over {x + 1}} + {{ - 3x} \over {x + 1}}\) Lời giải chi tiết\({{3x} \over {x + 1}} + {{ - 3x} \over {x + 1}} = {{3x + \left( { - 3x} \right)}...
Đề bàiTìm phân thức đối của \({{1 - x} \over x}\)   Lời giải chi tiếtPhân thức đối của  \({{1 - x} \over x}\) là \( - {{1 - x} \over x} = {{x - 1} \over x}\) 
Đề bàiTheo quy tắc đổi dấu ta có \( \frac{-A}{B}=\frac{A}{-B}\). Do đó ta cũng có \( -\frac{A}{B}=\frac{A}{-B}\). Chẳng hạn, phân thức đối của \( \frac{4}{5-x}\) là \( -\frac{4}{5-x}\)\( =\frac{4}{-(5-x)}\) \( =\frac{4}{x-5}\). Áp dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ...
Đề bàiLàm tính trừ các phân thức sau:a) \( \frac{4x-1}{3x^{2}y}-\frac{7x-1}{3x^{2}y}\);                    b) \( \frac{4x+5}{2x-1}-\frac{5-9x}{2x-1}\);c) \( \frac{11x}{2x-3}-\frac{x-18}{3-2x}\);                    d) \( \frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{4-10x}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng...
Đề bàiThực hiện các phép tính sau:a) \( \frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^{2}+6x}\);                    b) \( x^{2}+1-\frac{x^{4}-3x^{2}+2}{x^{2}-1}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc trừ hai phân thức:\( \frac{A}{B}-\frac{C}{D}=\frac{A}{B}+(-\frac{C}{D})\).Lời giải chi tiếta) \( \frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^{2}+6x}\) \( =\frac{3}{2(x+3)}+\frac{-(x-6)}{2x(x+3)}\)\(={{3x} \over {2x(x...
Đề bàiChứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:a) \( \frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\);             b) \( \frac{1}{xy-x^{2}}-\frac{1}{y^{2}-xy}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc trừ hai phân thức:\( \frac{A}{B}-\frac{C}{D}=\frac{A}{B}+(-\frac{C}{D})\).Lời giải...