Bài 6: Phép trừ và phép chia


Tìm số tự nhiên x, biết :a. \(2436 : x = 12\)                          b. \(6. x - 5 = 613\)c. \(12.(x - 1 ) = 0\)             ...
a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng bao nhiêu?b) Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho 4, chia cho 4 dư 1.Giảia) Trong phéo chia một số...
Tìm số tự nhiên x, biết:a) (x – 47) – 115 = 0                        b) 315 + ( 146 – x) = 401Giảia) (x – 47) – 115 = 0 \( \Rightarrow \) x – 47 = 115 \( \Rightarrow \) x= 115 +47\( \Rightarrow \) x...
Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số đơn vị: 57 + 39Giải57 + 39 = ( 57 + 3 ) + ( 39 – 3 ) = 60...
Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị : 213-98Giải213 – 98 = ( 213 + 2 ) – ( 98 + 2 ) = 215 – 100 = 115
Tính nhẩm bằng cách:a) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số: 28.25b) Nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số: 600 :25c) Áp dụng tính chất (a + b) : c = a :...
Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn Mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu:a) Mai chỉ mua bút...
Một tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang tàu, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan?GiảiSố người ngồi trong một toa: \(4.10 =...
a) Cho 1538 + 3425 = SKhông làm phép tính hãy tìm giá trị của: S – 1538 ; S – 3425b) Cho 9142 – 2451 = D Không làm phép tính hãy tìm giá trị của: D + 2451 ; 9142 -...
Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng:a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ.b)...
Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần)GiảiSố tự nhiên lớn nhất gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết...
Bác Tâm từ Mát – xcơ – va về đến Hà Nội lúc 16 giờ ngày 10/5 (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng hết 14 giờ và giờ Mát – xcơ – va chậm hơn giờ Hà Nội...
Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.GiảiTa có:   Số bị trừ  +  số trừ + hiệu = 1062Mà...
Đố: Đặt các số 1,2,3,4,5 vào các vòng tròn để ba số theo hàng dọc hoặc theo hàng ngang đều bằng 9.GiảiVì ba số theo hàng dọc và theo hàng ngang đều bằng 9 nên tổng của hai hàng bằng: ...
Tính nhanh:a) (1200 + 60 ) : 12                      b) (2100 – 42) : 21Giảia) (1200 + 60 ) : 12 = 1200: 12 + 60: 12 = 100 + 5 = 105b) (2100 – 42) : 21 = 2100: 21 - 42: 21 =...
 Tìm số tự nhiên x, biết:a) \(x - 36:18 = 12 \)b) \((x - 36 ): 18 = 12\)Giảia) \(x - 36:18 = 12 \)    \(x - 2 = 12\)    \( x = 12 + 2 \)   ...
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn số trừ.b) Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng nhỏ...
Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất cùng có bốn chữ số 7, 0, 1, 3 (các chữ số trong mỗi số khác nhau).Giải7310 - 1037 = 6273
Tính nhanh:99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 +... + 7 - 5 + 3 -1.Giải\(\underbrace {2 + 2 +... + 2}_{25 số hạng} = 2.25 = 50\)
Tuấn cho Tú biết 76000 - 75 = 75925. Sau đó, Tuấn yêu cầu Tú tính nhẩm 76.999. Bạn hãy trả lời giúp Tú.Giải76.999 = 76 (1000 - 1) = 76000 - 76 = 76000 - 75 - 1= 75925...
Một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Tìm số chia.GiảiGọi số bị chia là a, số chia là b. Số chia phải lớn hơn số dư nên b > 47.Nếu...
Tìm thương:a) \(\overline {aaa}:a\)               b) \(\overline {abab}:\overline {ab} \)                c) \(\overline {abcabc}:\overline {abc} \)  Giảia) \(\overline {aaa}:a = 111\)               b) \(\overline {abab}:\overline...
Viết một số A bất kỳ có ba chữ số, viết tiếp ba chữ số đó một lần nữa, được số B có sáu chữ số. Chia số B cho 7, rồi chia thương tìm được cho 11, sau đó...
Bán kính Trái Đất là 6380km.a) Xác định bán kính Mặt Trăng, biết rằng nó là một trong các số 1200km, 1740km, 2100km và bán kính Trái Đất gấp khoảng bốn lần Mặt Trăng.b) Xác định khoảng cách từ Trái...
Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận gồm bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?GiảiTa có: 366: 7 = 52( dư 2)Vậy một nắm nhuận có 52 tuần và 2 ngày.
Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 62.GiảiVì số tự nhiên nhỏ nhất nên chữ số phải ít nhất. Đồng thời tổng các chữ số bằng 62 nên các chữ số phải lớn nhất.Ta có ...
Một phép chia có tổng của số bị chia và số chia bằng 72. Biết rằng thương là 3 và số dư bằng 8. Tìm số bị chia và số chia.GiảiTheo đề bài ra ta có sơ đồ : Số chia là:...
Tìm số tự nhiên a, biết rằng khi chia a cho 3 thì thương là 15.GiảiGọi m là số dư của phép chia.Số tự nhiên a có dạng: a = 3. 15 + m (với 0 ≤ m <3)Với m...
Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ 3. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào thứ mấy?GiảiTừ ngày 10-10-2000 đến ngày 10-10-2010 có 10 năm, trong 10 năm đó thì có hai năm nhuận là 2004 và 2008.Suy ra tổng số ngày trong hai...