Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ


1. Saccarozơ, C11H22O11- Là một đissaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, phân tử không chứa nhóm CHO.- Là chất kết tinh, không màu, không mùi, có...
Đề bàiPhát biểu nào dưới đây là đúng?A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.C. Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.D. Cả xenlulozơ và...
Đề bàiTrong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S)?a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo...
Đề bàia) So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.Lời giải chi tiếta) So sánh tính chất vật lý:b) Saccarozơ là một đisaccarit được...
Đề bàiHãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Viết phương trình hóa học (nếu có).Lời giải chi tiếtTính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ: đều có phản...
Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) trong các trường hợp sau:a) Thủy phân saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.b) Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác...
Đề bàiĐể tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng...