Bài 6: So sánh phân số


Điền số thích hợp vào chỗ trống:a) \({\rm{}}{{ - 12} \over {17}} < {{...} \over {17}} < {{...} \over {17}} < {{...} \over {17}} < {{ - 8} \over {17}}\)b) \({{ - 1} \over 2} < {{...} \over {24}} <...
a) Thời gian nào dài hơn: \({1 \over 2}\) giờ hay \({4 \over 5}\) giờ?b) Đoạn nào ngắn hơn: \({2 \over 3}\) mét hay \({3 \over 5}\) métc) Khối lượng nào lớn hơn: \({6 \over 7}\) kilôgam hay \({7 \over 8}\) kilôgam?Giảia) \({1 \over 2}\) giờ =...
So sánh các phân sốa) \({\rm{}}{5 \over {24}};{{5 + 10} \over {24}};{5 \over 8}\)b) \({4 \over 9};{{6 + 9} \over {6.9}};{2 \over 3}\)Giảia) \({\rm{}}{{5 + 10} \over {24}} = {15 \over {24}} = {5 \over 8}\) vậy \({5 \over {24}} <...
So sánh các phân số sau:a) \({\rm{}}{{14} \over {21}}\) và \({{60} \over {72}}\)                   b) \({{38} \over {133}}\) và \({{129} \over {344}}\)Giảia) \({\rm{}}{{14} \over {21}} = {2 \over 3};{{60} \over {72}} = {5 \over 6}\) \({2...
So sánh các phân số sau:a) \({{17} \over {200}}\) và \({{17} \over {314}}\);            b) \({{11} \over {54}}\) và \({{22} \over {37}}\);              c) \({{141} \over {893}}\) và \({{159} \over {901}}\) Giảia) \({{17} \over {200}}\) và \({{17} \over {314}}\). Ở tiếu học chúng ta đã biết...
Cho hình vuông gồm 9 ô. Hãy sắp xếp các phân số sau đây vào các ô trống sao cho trong mỗi hàng các phân số tăng dần từ trái sang phải và trong mỗi cột, các phân số tăng...
Cũng yêu cầu như bài 54 với các phân số:$${1 \over 3};{1 \over 5};{{ - 2} \over {15}};{1 \over 6};{{ - 2} \over { - 5}};{{ - 1} \over {10}};{4 \over {15}}$$Giải\({1 \over 3} = {{10} \over {30}};{1 \over 5}...
Cho hai phân số \({{ - 3} \over 8}\) và \({{ - 2} \over 5}\). Chỉ cần so sánh hai tích (-3).5 và 8.(-2), ta cũng có thể kết luận được rằng \({{ - 3} \over 8} > {{ - 2}...
Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông:$${{ - 8} \over {15}} < {{...} \over {40}} < {{ - 7} \over {15}}$$Giải\({{ - 8} \over {15}} < {{...} \over {40}} < {{ - 7} \over {15}}\)  Suy ra \({{ -...
Câu 6.1 trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Trong các phân số sau, phân số lớn hơn \({3 \over 5}\) là\(\left( A \right){{11} \over {20}};\)\(\left( B \right){8 \over {15}};\)\(\left( C \right){{22} \over {35}};\)\(\left( D \right){{23} \over {40}}.\)Hãy...