Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng


Hình 129 là một cái lều ở trại hè, có dạng một lăng trụ đứng kèm theo các kích thước (xem bảng).(xem hình 129) Sau đây là ba kiểu để học sinh lựa chọna. Với mỗi kiểu, hãy tính thể tích...
Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng (theo kích thước đã cho trên hình 130). Giải: (hình 130 trang 144 sbt)Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông BAC, ta có:\(\eqalign{  & A{C^2} = B{A^2} + B{C^2} ...
Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng, tính theo các kích thước đã cho trên hình 131 là:(xem hình 131) A. 228B. 240C. 196D. 170E. 210.Hãy chọn kết quả đúng.Giải:Dựa vào số đo các cạnh hình lăng trụ, lần...
Quan sát hình lăng trụ đứng (h.132).Các phát biểu sau đây đúng hay sai?a. Các cạnh QM và MO vuông góc với nhau.b. MQ vuông góc với QI (I là trung điểm của PR).Giải:Ta có hình lăng trụ đứng MNO.QRP.a....
Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là:A. 24m3B. 40m3C.120m3D.240m3Hãy chọn kết quả đúng. Giải: (hình 133 trang 145 sbt)Hình lăng trụ đứng có đáy tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 4m...
Tính giá trị của x theo các kích thước cho trên hình 134, biết thể tích hình lăng trụ đứng bằng 15cm3. Giải: (hình 134 trang 145 sbt)Diện tích đáy lăng trụ là:\(S = {1 \over 2}.2.x = x(c{m^2})\)Ta có: V...
Tính thể tích (theo các kích thước) của các hình lăng trụ đứng sau đây (h.135):(xem hình 135) Giải:- Hình a: Ta có: \(V = S.h = 10.15.10 = 1500(c{m^3})\)- Hình b: Ta có: Sđáy = \({1 \over 2}.3.4 = 6(c{m^2})\)Vậy...
Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước đã cho ở hình 136.(xem hình 136) Giải: Theo hình vẽ, ngôi nhà gồm hai phần, một phần là lăng trụ đứng có...
Lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 137 thì thể tích của nó là:A. 390cm3B. 360cm3C. 450cm3D. 420cm3E. 410cm3Hãy chọn kết quả đúng. Giải: (hình 137 trang 146 sbt)Lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với hai...
Theo các kích thước của hình lăng trụ đứng đáy tam giác cho trên hình 138 thì trong các số sau:A. 48cm3B. 96cm3C. 192cm3D. 384cm3số nào là thể tích của nó?Hãy chọn kết quả đúng.Giải:Lăng trụ đứng có đáy là...
Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ đỉnh A đến nền nhà là 15 (m).Thể...
Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như trên hình 140. Giải: (hình 140 trang 147 sbt)- Hình a:Diện tích xung quanh bằng:\({S_{xq}} = \left( {5 + 2 + 5...
Đố. Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó để lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay? (không đánh...
Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là:A. 8m3B. 10,5m3C. 12,2m3D. 11m3E. 15m3Hãy chọn kết quả đúng.Giải:Hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang với cạnh đáy nhỏ 1,5m; đáy lớn 2m,...
Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước như ở hình 142 là:A. 180B.210C.230D. 195E. 265Hãy chọn kết quả đúng.Giải:Theo hình vẽ, hình lăng trụ gồm hai phần. Phần thứ nhất là hình hộp chữ...
Hãy tính thể tích các hình dưới đây (h.143) theo các kích thước cho trên hình vẽ.(xem hình 143) Giải:- Hình a:Ta có: V = S.h = (5,25. 3,45).2,24 = 40,572 (đvtt) - Hình b:Hình b gồm một hình hộp chữ nhật...