Bài 6. Tia phân giác của góc


Đề bàiCho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết rằng \(\widehat{xOy}\)=300 , \(\widehat{xOz}\)= 1200.a) Tính số đo góc yOz.b) Vẽ tia phân giác Om của \(\widehat{xOy}\),tia phân giác On của \(\widehat{xOz}\)....
1. Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.2. Nếu tia Oz là tia phân giác của góc xOy thì  \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}=\frac{\widehat{xOy}}2\)3. Đường thẳng chứa...
Đề bàiHãy vẽ tia phân giác của góc bẹt Lời giải chi tiết\(\widehat {xOy}\)  là góc bẹt, tia Oz là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\)
Đề bàiTrên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ Ox, vẽ tia Ot sao cho góc   \(\widehat{xOt}\)=250, \(\widehat{xOy}\)= 500.a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?b) So sánh góc tOy và góc xOt.c )  Tia Ot có...
Đề bàia) Vẽ góc xOy có số đo 1260b) Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.Lời giải chi tiếta)Dùng thước đo góc ta vẽ được góc xOy = 126oCách vẽ: đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng...
Đề bài Khi nào ta kết luận được tia Ox là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hay chọn những câu đúng:a)  \(\widehat{xOt}\) = \(\widehat{yOt}\)b)\(\widehat{xOt}\) + \(\widehat{tOy}\) =  \(\widehat{xOy}\)c) \(\widehat{xOt}\) +\(\widehat{tOy}\) = \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{xOt}\) =\(\widehat{yOt}\) d) \(\widehat{xOt}\) =\(\widehat{yOt}\) = \(\frac{1}2\widehat{xOy}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtTia phân...
Đề bàiVẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết \(\widehat{xOy}\) = 1300.Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc \(\widehat{x'Ot}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai góc kề bù là hai góc kề nhau và có tổng số...
Đề bàiVẽ hai góc kề bù xOy  và yOx', biết \(\widehat{xOy}\) =  1000 . Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy và Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính số đo các góc x'Ot, xOt', tOt'.Lời giải chi tiếtHai...
Đề bài Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo góc aOb.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGóc...
Đề bàiCho hai tia Oy,Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết: \(\widehat{ xOy}\)=300,\(\widehat{ xOz}\)=800. Vẽ tia phân giác Om của \(\widehat {xOy}\). Vẽ tia phân giác On của \(\widehat {yOz}\). Tính \(\widehat {mOn}\)Lời...