Bài 6 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Doanh thu của 50 cửa hành của một công ty trong một tháng như sau: (đơn vị tính: triệu đồng):  a) Dấu hiệu cần tìm hiểu, đơn vị điều tra ở đây là gì?b) Lập bảng tần số - tần suất ghép lớp gồm 7 lớp. lớp đầu tiên là nửa...

  Doanh thu của 50 cửa hành của một công ty trong một tháng như sau: (đơn vị tính: triệu đồng): 

   Bài 6 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao

  a) Dấu hiệu cần tìm hiểu, đơn vị điều tra ở đây là gì?

  b) Lập bảng tần số – tần suất ghép lớp gồm 7 lớp. lớp đầu tiên là nửa khoảng [26,5-48.5), lớp tiếp theo là nửa khoảng [48,5-70,5)…

  Đáp án

  a)

  Dấu hiệu: Doanh thu của một cửa hàng trong một tháng

  Đơn vị điều tra: Một cửa hàng

  b) Sau đây là bảng phân bố tần số – tân suất ghét lớp:

  Lớp

  Tần số

  Tần suất (%)

  [26,5; 48,5]

  2

  4

  [48,5; 70,5]

  8

  16

  [70,5; 92, 5]

  12

  24

  [92,5; 114,5]

  12

  24

  [114,5; 136,5]

  8

  16

  [136,5; 158,5]

  7

  14

  [158,5; 180;5]

  1

  2

   

  N = 50

   

   

  b) Biểu đồ tần số hình cột

   Bài 6 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao